Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
13 stycznia 2020

Kto może starać się o świadczenie?

Osoby pełnoletnie, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem.

Aby otrzymywać ten dodatek należy posiadać jedno z wymienionych w ustawie orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Co zrobić, żeby otrzymać status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystecji?

Osoby obecnie pobierające rentę socjalną, które posiadają orzeczenie z miejskiego lub powiatowego zespołu ds. orzekania i nie mają zaznaczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą musiały wystąpić tylko o stwierdzenie takiej niezdolności w ZUS.

Osoby te będą musiały do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną a także inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

 

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny także dołączyć je do wniosku. Postępowanie przed lekarzem orzecznikiem ZUS będzie przebiegało na ogólnych zasadach. Lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku (która może zostać uzupełniona w szczególności o opinię lekarza konsultanta, albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej) oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie.

Lekarz orzecznik ZUS będzie mógł wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

Należy złożyć do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia osobie ubiegającej się o świadczenie uzupełniające wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego.

Dokumenty jakie należy złożyć to wniosek ESUN zaświadczenie OL9, które wypełnia lekarz oraz zaświadczenie OL 9A.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, a w nim wymienić świadczenia pieniężne, które otrzymuje się z budżetu państwa.

Czy można upoważnić kogoś do złożenia wniosku?

Wniosek może zgłosić osoba uprawniona, a więc osoba, która ubiega się o to świadczenie lub w jej imieniu wniosek taki może złożyć przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Do upoważnienia wybranej osoby do załatwienia spraw w ZUS służy formularz PEL, który można uzyskać w każdej placówce ZUS, pobrać na stronie www.zus.pl lub za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE).

Wniosek może też złożyć opiekun faktyczny, pod warunkiem, że do wniosku dołączy oświadczenie potwierdzające fakt sprawowania tej opieki.
Jeżeli wypłata świadczenia uzupełniającego miałaby być przekazywana do rąk opiekuna faktycznego, oświadczenie opiekuna musi być potwierdzone przez właściwy organ, który potwierdzi, że to opiekun faktyczny sprawuje opiekę nad osobą ubiegającą się o świadczenie.

Kiedy otrzymam świadczenie?

Prawo do przyznania tego świadczenia zostanie przyznane w miesiącu w którym osoba składająca wniosek spełni wszystkie warunki.

Przykładowo, jeśli osoba złoży dokumenty w październiku i wszystkie warunki zostaną spełnione to świadczenie zostanie wypłacone od października i będzie wypłacane z innym świadczeniem jeśli takie wypłaca ZUS.

Na wydanie decyzji w sprawie świadczenia ZUS ma 30 dni, jednak przez pierwsze dwa miesiące jest to 60 dni.

W jakiej wysokości dostanę świadczenie?
Czy wszyscy otrzymują 500 zł?

Niestety, nie wszyscy otrzymają całą kwotę, czyli 500 zł. Wysokość świadczenia dla danej osoby zostanie ustalona na podstawie dochodu.
Świadczenia uwzględniane jest przy ustalaniu progu dochodowego w wysokości 1600 zł.

Uwaga: Dochód obliczany jest w kwocie brutto

 

Co wlicza się do dochodu?

 • renty i emerytury
 • świadczenia przedemerytalne
 • zasiłki stałe
 • świadczenia rodzicielskie
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

 

Świadczenia nie wliczane do dochodu:

 • wynagrodzenia
 • dochody z najmu i dzierżawy
 • renta rodzinna przyznana w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tj. przysługująca po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki przed osiągnięciem 25 roku życia).
 • świadczenia o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy zasiłek z pomocy społecznej czy pogrzebowy).
 • dodatki i świadczenia wypłacane wraz ze świadczeniami emerytalno-rentowymi na podstawie przepisów szczególnych, a więc np. dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny.
 • Nie będzie również uwzględniany zasiłek pielęgnacyjny.