Pomagam
Kompleksowa terapia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Prowadzimy kompleksową terapię dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w wieku od 3 do 28 lat), która ma na celu przygotowanie ich do możliwie maksymalnie samodzielnego funkcjonowania w przyszłym, dorosłym życiu - dzięki udziale w wieloaspektowej, skorelowanej terapii, wpływającej zarówno na poprawę rozwoju motorycznego i psychicznego, jak i na umiejętności społeczne, a tym samym realną i dobrą samoocenę naszych Podopiecznych.

Kontakt

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy o kontakt:

 

Projekt PFRON

Droga do samodzielności

Projekt prowadzony od kwietnia 2022 roku. W ramach nowego projektu są prowadzone następujące zajęcia:

  • Trening społeczny - zajęcia do 60 minut. Prowadzone w parach i/lub w grupach, których celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do kontaktów rówieśniczych i społecznych, ale także lepsze poznanie samego siebie. Dziecko dzięki kontaktom z rówieśnikami pobudza swój rozwój społeczny i emocjonalny, zdobywając różne nowe doświadczenia, zaczyna w ten sposób coraz lepiej rozumieć własne emocje i innych ludzi. Praca w diadach i małych grupkach ma rozpocząć proces kształtowania i rozwijania podstawowych umiejętności społecznych poprzez m.in. przygotowanie do nawiązania dobrego kontaktu i dążenie do wspólnego działania.
  • Psychoterapia - zajęcia do 60-minut. Pozwalają mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu. Celem indywidualnych zajęć psychoterapii u podopiecznych jest redukcja stanów depresyjnych, ułatwienie rozwoju emocjonalnego, w tym kształtowanie umiejętności pokonywania trudności adaptacyjnych, rozwiązywania problemów oraz konstruktywnego wyrażania emocji.
  • Terapia pedagogiczno-logopedyczna – zajęcia do 60-minut. Mają na celu przyniesienie pozytywnej zmiany w zakresie sfery poznawczej, komunikacyjnej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności dziecka. W ramach typowych elementów terapii logopedycznej prowadzone będą ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, ćwiczenia w rozumieniu mowy i artykulacyjne, a także ćwiczenia słuchu fonematycznego. W szczególnych przypadkach będzie prowadzona nauka odpowiednio dobranego systemu komunikacji alternatywnej.
  • Fizjoterapia – zajęcia do 60-minut. Kształtują prawidłowe wzorce ruchowe, pogłębienie oraz wzmocnienie efektów hipoterapii i/lub hamowanie odruchów przetrwałych. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów dla części naszych podopiecznych z uwzględnieniem elementów różnych metod, w tym szczególnie NDT-Bobath i SI, dobieranych indywidualnie wg potrzeb.
  • Terapia przez sztukę - zajęcia teatroterapii w dwóch zespołach wiekowych w Integracyjnej Grupie Teatralnej działającej od 18 lat. Cotygodniowe zajęcia dające możliwość rozwoju poznawczego i emocjonalnego, będą przygotowywane i realizowane z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb poszczególnych uczestników, ale bez podziału na typ niepełnosprawności. Uczestnicy każdej grupy dobierani będą jedynie z uwagi na ich zbliżony wiek. Oba zespoły będą przygotowywały jedną premierę rocznie, która zgodnie z tradycją zostanie zaprezentowana na jednej z zawodowych scen teatralnych w Krakowie.
  • Arteterapia - rodzaj zajęć oraz zakres aktywności zostanie odpowiednio dobrany do indywidualnych do potrzeb i możliwości grupy. Podczas warsztatów wykorzystywane będą różnorodne metody arteterapeutyczne - malarstwo, rysunek, małe formy rzeźbiarskie, origami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami. Jednocześnie zajęcia prowadzone będą zarówno w sali, jak i w terenie, aby zapewnić beneficjentom możliwość kompleksowej edukacji kulturowej i integracji społecznej. Praca specjalistów prowadzona jest wg autorskiego programu, uwzględniającego indywidualne predyspozycje uczestników zajęć oraz założonego planu rozwiązywania trudności danej grupy.
  • Hipoterapia – 30-minutowe zajęcia. Dzięki wszechstronnemu oddziaływaniu hipoterapii można; przygotowywać do prawidłowego chodu osoby niechodzące, korygować poruszanie się w nieprawidłowy sposób, wzmocnić stabilność ruchu, poczucie równowagi i świadomość własnego ciała, korygować zaburzenia związane z nadwrażliwością na dotyk lub brakiem czucia powierzchniowego, wpływać pozytywnie na stan emocjonalny poprzez jego wzrastającą samoocenę, wdrażać do przestrzegania zasad i norm społecznych oraz do utrzymywania i rozwijania różnych form komunikacji, uczyć wrażliwości na innych, poczucia odpowiedzialności, kształtować odwagę i wytrwałość.