Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Pielęgniarska opieka długoterminowa
Pielęgniarska opieka długoterminowa
13 grudnia 2021

Dla Kogo?

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi  w domu, jeśli:

 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej,
 • nie korzystają z usług opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych,
 • nie korzystają z opieki hospicjum domowego ani stacjonarnego zakładu opiekuńczego,
 • dostali mniej lub równo 40 punktów w skali Barthel.

Skala Barthel: to system pozwalający ocenić stan chorego. Brane są pod uwagę m.in. samodzielność przy wykonywaniu codziennych czynności, typu: przemieszczanie się, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, spożywanie posiłków, ubieranie i rozbieranie się.

Warunki do spełnienia

Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej kwalifikuje lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka środowiskowa, określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy.

Do opieki kwalifikuje konieczność wykonywania przynajmniej jednego ze świadczeń, przez okres powyżej 2 tygodni.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem bądź opiekunem termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta (wg. skali Barthel).

W następnej kolejności dochodzi do rozpoznania problemów pielęgnacyjnych i ustalenia szczegółowego planu opieki.

Fakt wykonania czynności pielęgniarskich jest każdorazowo potwierdzany podpisem pacjenta (bądź osoby uprawnionej) złożonym na karcie wizyt.

Pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

W okresie sprawowania opieki pielęgniarka monitoruje stan świadczeniobiorcy przy wykorzystaniu oceny według skali opartej na skali Barthel. Ocena ta, odbywa się na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy świadczeniobiorca uzyskał więcej niż 40 punktów, Fundusz zaprzestaje finansowania za kolejny miesiąc kalendarzowy.

Gdzie i jakie złożyć dokumenty

Podstawą do objęcia opieką jest złożenie zgłoszenia w przychodni POZ, zawierającego:

 • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wraz z historią choroby,
 • wypełnioną skalę Barthel z oceną punktową w zakresie 0-40,
 • kwalifikację pielęgniarską dotyczącą opieki długoterminowej,
 • pisemną zgodę pacjenta (lub opiekunów prawnych).

 

Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ. W przypadku braku miejsc, pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących, na podstawie dostarczonego skierowania.

Zasady funkcjonowania

 W ramach świadczenia opieki długoterminowej, pielęgniarka udziela: 

 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • edukację zdrowotną osoby chorej oraz członków jej rodziny,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w domu,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji w domu.

W zakres opieki pielęgniarskiej wchodzą następujące zabiegi i świadczenia:

 • kroplowe wlewy dożylne, wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
 • wykonywanie opatrunków,
 • karmienie przez zgłębnik lub przetokę,
 • pielęgnacja przetoki,
 • zakładanie i usuwanie cewnika,
 • płukanie pęcherza moczowego,
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.

Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.

Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/ prawny).

Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego.

Wizyty, nie mniej niż 4 w tygodniu, odbywają się dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.

W dni powszednie po godz. 20.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia, w medycznie uzasadnionych przypadkach, przychodnia realizująca umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.