Pomagam
Cele statutowe
24 lipca 2013

 

Cele Fundacji:

 

1)       Edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako wartości społecznej

2)       Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych:

a)       realizacja programu skoorelowanej, kompleksowej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci i młodych osób niepełnosprawnych

b)       wsparcie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych

c)       prowadzenie działań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej

d)       włączanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczności lokalnych, w tym  czynne ich uczestnictwo w działaniach na rzecz zachowania oraz promocji dziedzictwa narodowego i kulturowego

e)       inicjowanie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji.

3)       Aktywizowanie ludzi nauki i praktyki służące wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach kompleksowych, holistycznych metod wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych.

4)       Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji zadań statutowych.

5)       Organizowanie ruchu społecznego wokół działań Fundacji

6)       Gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań statutowych.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)       prowadzenie działalności statutowej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

b)       współpracę ze środowiskiem nauki i praktyki oraz instytucjami państwowymi, a także organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi

c)       zawieranie umów partnerskich, służących działalności statutowej

d)       promowanie dokonań twórczych i naukowych służących rozwojowi i upowszechnianiu holistycznego podejścia do rehabilitacji medycznej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz inspirowanie prac naukowo-badawczych i działalności oświatowej w tej dziedzinie

e)       podejmowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, organizowanie imprez, w tym imprez integracyjnych i sportowych.