Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Czy warto być wolontariuszem?
Czy warto być wolontariuszem?
07 czerwca 2023

Każdy, kto chce zostać wolontariuszem musi zadać sobie to pytanie. Co jest celem takiego działania, jakimi pobudkami się kierujemy, komu i dlaczego chcemy pomóc. Praca wolontaryjna jest trudna, ale może dać wiele satysfakcji, wiele nas nauczyć, ale też my możemy podzielić się wiedzą z innymi.
Poniżej trochę teorii zaczerpniętej od: Marek Wojna, Ekspert kariery w Students.pl
Wolontariat jest to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych.
Działania te wykraczają poza kręgi znajomych czy rodziny. Pomoc rodzeństwu, rodzicom nie jest wolontariatem.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 23 kwietnia 2003 r., określa zasady pracy wolontariusza i jego zatrudnienia. Nie jest to równoznaczne z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, a praca wolontaryjna nie jest wliczana do stażu pracy.
Wolontariusz to osoba fizyczna, która pracuje:
dobrowolnie - decyzja o byciu wolontariuszem jest podjęta bez przymusu, z własnej woli,
nieodpłatnie – a, za wykonywaną pracę nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia,
bezinteresownie – co oznacza, że nie oczekuje żadnych materialnych i pozamaterialnych korzyści z tytułu świadczonej pracy,
świadomie - podejmując się pracy wolontaryjnej, wie, że nie otrzyma za nią wynagrodzenia i akceptuje taki stan rzeczy.
Wolontariuszem może zostać każdy chętny, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie muszą wykazać się zgodą rodziców bądź opiekunów. Każda organizacja lub instytucja zatrudniająca wolontariuszy może w regulaminie doprecyzować wszelkie aspekty dotyczące kto może zostać wolontariuszem.
Z pomocy wolontariusza nie może korzystać ta instytucja, która działa dla osiągnięcia korzyści materialnych.
Ustawa wymienia 4 grupy podmiotów uprawnionych do zatrudniania wolontariuszy (z wyłączeniem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej):
1. organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia i fundacje) oraz organizacje wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z o.o. i kluby sportowe
2. organy administracji publicznej (np. ministrowie, wojewodowie, samorząd terytorialny),
3. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy (np. szkoły, przedszkola, teatry, muzea),
4. podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.
Wolontariat ze względu na długość współpracy możemy podzielić na:
Wolontariat akcyjny, w którym wolontariusze angażują się w pojedyncze, często powtarzalne, wydarzenia, np. zbiórki pieniędzy, zbiórki żywności, sprzątanie lasów. Wolontariatem akcyjnym jest na przykład udział w finale WOŚP.
Wolontariat długoterminowy, polegający zazwyczaj na systematycznej, regularnej pracy. Miejsca, w których najczęściej spotkać można takich wolontariuszy, to: szpitale, domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-pielęgnacyjne, domy i świetlice dla seniorów, hospicja, domy dziecka i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, muzea i domy kultury, schroniska dla zwierząt.
Najczęściej wolontariusze działają na rzecz: osób z niepełnosprawnościami, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, osobom w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (np. osoby długotrwale bezrobotne), mniejszości narodowej i etnicznej, cudzoziemcom, Polonii i Polakom za granicą.
Praca Wolontariuszy jest również ważna w kwestiach takich jak m.in: ochrona i promocja zdrowia, równe prawa kobiet i mężczyzn, rozwój nauki i szkolnictwa, kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe, podtrzymywanie tradycji, promowanie postaw patriotycznych, ekologia i ochrona zwierząt, wspomaganie wynalazczości, innowacyjności i rozwoju gospodarczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, prawa konsumenta, integracja europejska i współpraca międzynarodowa.
Wolontariuszom zleca się bardzo różne zadania, również te wymagające specjalistycznej wiedzy. Mimo że za swoją pracę wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia, musi solidnie i uczciwie podchodzić do swoich obowiązków. Zgodnie z prawem nie wolno mu podejmować się prac, które przekraczałyby jego umiejętności lub kwalifikacje.
Działania, których często podejmują się wolontariusze, to m.in: zbieranie pieniędzy do puszek, pomoc w nauce dzieciom, wyprowadzanie psów w schronisku, podawanie posiłków pacjentom hospicjów i szpitali, pomoc seniorom w zrobieniu zakupów, załatwieniu sprawy na poczcie lub w urzędzie, zabawa z dziećmi w domach dziecka, spędzanie czasu z pacjentami oddziałów dziecięcych w szpitalach.
Wolontariusz ma swoje prawa, ale również obowiązki.
Wolontariusz ma prawo do: uzyskania pisemnego zaświadczania i/lub opinii o wykonanej pracy, zawarcia z podmiotem korzystającym z jego pracy pisemnego porozumienia o pracy wolontariackiej, jeśli okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni, otrzymania informacji na temat ryzyka i zasad bezpieczeństwa związanych z wykonywaną pracą, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pokrycia kosztów podróży służbowych i diet (np. kosztu dojazdu do szpitala, w którym pracuje), uzyskania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli okres współpracy wynosi do 30 dni (w przypadku dłuższej pracy wolontariusza obejmuje ubezpieczenie z ZUS na mocy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach), pokrycia kosztów leczenia, jeśli został oddelegowany do pracy za granicą podczas klęski żywiołowej, katastrofy, konfliktu zbrojnego lub wojny, uzyskania informacji o swoich prawach i obowiązkach.
Wolontariusz ma obowiązek wykonywać pracę zgodnie z zawartym porozumieniem, a także podejmować się wyłącznie tych prac, do których wykonania posiada odpowiednie kwalifikacje.
Bycie wolontariuszem to naprawdę odpowiedzialna rola. Co prawda nie otrzymuje się z jej tytułu wynagrodzenia, jednak dobroczynny charakter działań, jakie obejmuje, wymaga poważnego podejścia. Od wolontariuszy oczekuje się przestrzegania najwyższych standardów etycznych, które są często określane indywidualnie przez organizacje w tzw. karcie etycznej
Oferty pracy dla wolontariuszy dostępne są na stronach lokalnych organizacji i instytucji, w tym w mediach społecznościowych. Ogłoszenia znajdziecie także na stronach Centrów Wolontariatu i Ngo.pl. Istnieje też możliwość znalezienia sobie samemu miejsca na wolontariat, kierując się misją, która jest bliska danej osobie.
Warto, więc zostać wolontariuszem. Wolontariat jest aktywnością. Z pewnością umożliwia rozwój - zarówno osobowości, jak i konkretnych kompetencji. Pozwala wypracować w sobie pożądane cechy, takie jak sumienność i odpowiedzialność, a także nabyć od podstaw cenne umiejętności. Wolontariat pozwala zdobyć pierwsze doświadczenie, poznać realia branży, z którą wiążemy naszą przyszłość, a także “wydeptać” ścieżkę do pierwszego stażu lub pracy. Wolontariat w CV to dowód na to, że jesteście ludźmi pracowitymi, ambitnymi i zaangażowanymi, którzy nieodpłatnie angażują się w użyteczne działania.
Każdy człowiek potrzebuje drugiej osoby. Rozmowa, wsparcie, wspólne spacery czy po prostu obecność. Nie zapominajmy o tych, którzy potrzebują bratniej duszy, rozejrzyjmy się wokół siebie, może jest ktoś kto wymaga wsparcia. Pamiętajmy, że dobro powraca. Dla nas czasem godzina to tak niewiele, a dla drugiego człowieka to wielka rzecz.

Dajemy nadzieję na lepsze jutro osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym! – to nasza fundacyjna misja.
Codziennie wytrwale pracujemy z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością, by poprawić ich funkcjonowanie. Rodzinom i opiekunom osób niesamodzielnych dajemy wytchnienie i pomagamy zorganizować opiekę. Intensywnie działamy na polu społecznym, by świat wokół nas był przyjazny osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym.
Dlatego, chętnie korzystamy z pomocy Wolontariuszy, ludzi o wielkim sercu. Fundację Pełną Życia wspierają wolontariusze indywidualni, jak i korporacyjni – pracowniczy, (realizowany w ramach przedsiębiorstw, które włączają się zespołowo w pomoc organizacji). Taka pomoc jest dla nas nieoceniona a potrzeby coraz większe. Wspierają nasze działania podczas m.in. różnego rodzaju imprez czy pracach na terenie Fortu Sidzina.

Remontujemy Fort 52 ½ S „Sidzina”, aby stworzyć nowe miejsce Fort Sztuki (i) Życia, miejsce integracji zdrowej części społeczeństwa z osobami z niepełnosprawnością. Powstaje tu atrakcyjna dla Krakowian 3-hektarowa przestrzeń do spotkań, wypoczynku i działań artystycznych "ponad podziałami" na osoby zdrowe i z niepełnosprawnościami.

W Fundacji działa (od 2003 r.) Integracyjna Grupa Teatralna, składa się z dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich zdrowych rówieśników - tworzą ją dwa zespoły - młodszy i starszy. Grupa ta pozwala na doświadczanie sztuki i kreatywności, a także na zdobywanie nowych umiejętności społecznych poprzez współpracę i komunikację w grupie. Dzieci uczestniczą w cotygodniowych zajęciach teatroterapii, gdzie ćwiczą swoje umiejętności, przygotowują jedną premierę rocznie i prezentują ją na zawodowych scenach teatralnych w Krakowie.

Odbywają się Warsztaty arteterapeutyczne z autorskim programem terapeutycznym.
Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne metody arteterapeutyczne, takie jak malarstwo, rysunek, formy rzeźbiarskie, origami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami. Zajęcia prowadzone są zarówno w sali, jak i w terenie, aby zapewnić kompleksową edukację kulturową i integrację społeczną.

Prowadzimy TUS - Trening umiejętności społecznych.
Ta metoda terapeutyczna ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych poprzez doświadczanie pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych, a także kształtowanie empatii i umiejętności wspólnego działania.
Trening społeczny odbywa się pod opieką doświadczonego terapeuty, który dostosowuje scenariusze i ćwiczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta. Dzieci uczą się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać w sposób odpowiedni, a także nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i współpracować z nimi w grupie.
TUS może być skuteczną metodą terapeutyczną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi oraz innymi trudnościami w zakresie umiejętności społecznych.

Wachlarz naszych aktywności na tym się nie kończy. Jesteśmy, działamy, szukamy nowych dróg i ścieżek, dlatego tak ważni dla nas są Wolontariusze. Liczymy na Wasze wsparcie.
Zachęcamy każdego, kto chciałby poświęcić cząstkę siebie i swojego czasu, do przyłączenia się do naszych działań. Pamiętajmy, że dobro powraca.