Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy
03 grudnia 2021

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się najemcy, podnajemcy lokali mieszkalnych, osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych, osoby mające tytuł prawny do zajmowanego mieszkania, które spełniają następujące warunki:

 • Osiągną z 3 ostatnich miesięcy niski dochód nie przekraczający:
  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym kwotę 2066,99 zł netto na osobę,
  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym kwotę 1550,24 zł netto na osobę.
 • Posiadają odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu:
dodatek mieszkaniowy

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dochód gospodarstwa domowego

 • należy wykazać dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku.
 • za dochód uważa się między innymi:
  • umowa o pracę, zlecenia i o dzieło,
  • dochody z działalności gospodarczej (podatek od osób fizycznych),
  • dochód z gospodarstwa rolnego,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • emerytury/renty razem z dodatkiem kombatanckim, dodatkiem kompensacyjnym, ryczałtem energetycznym oraz ekwiwalent pieniężny za deputaty węglowe. (nie wlicza się dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, trzynasta i czternasta emerytura/renta, dodatek dla sieroty zupełnej),
  • zasiłek dla osób bezrobotnych,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłki chorobowe.
 • do dochodu nie wlicza się:
  • zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie wychowawcze (500+),
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
  • zasiłki stałe, celowe, okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie się,
  • dodatek mieszkaniowy,
  • dodatek energetyczny,
  • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • dodatek dla sieroty zupełnej,
  • trzynasta i czternasta emerytura/renta

Dokumenty potrzebne do złożenia

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklaracja o wysokości dochodów,
 • zaświadczenie o dochodach (osoby pracujące na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło),
 • oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenie o wysokości alimentów,
 • oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego,
 • kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego (tylko i wyłącznie w przypadku wynajmu lokalu od osoby fizycznej lub z TBS).

DODATKOWO:

 • umowa najmu lokalu, umowa użyczenia, przydział (mieszkania z zasobów miasta Kraków) w innym przypadku akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej,
 • aneks czynszowy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • emerytury/renty – odcinki 3 trzech ostatnich miesięcy z przekazów pocztowych (forma tradycyjna – Poczta Polska) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości dochodu z 3 ostatnich miesięcy (forma wypłaty świadczenia na indywidualne konto bankowe),
 • obecnie nie składa się kopii faktury rozliczeniowej (R) za prąd i gaz.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych Kraków, ul. Stachowicza 18; Referat ds. Obsługi Mieszkańców Kraków, ul. Stachowicza 18 i os. Zgody 2, pn-pt 08:00-15:00

Termin rozpatrzenia

Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca od momentu złożenia wniosku

Dodatkowe informacje

 • od wyliczonego dochodu członków gospodarstwa domowego odejmuje się alimenty świadczone na rzecz innych osób z poza gospodarstwa,
 • dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku,
 • kwota dodatku mieszkaniowego ustalana jest na podstawie osiągniętych dochodów z 3 ostatnich miesięcy, poniesionych kosztów opłat czynszowych i ilości zamieszkujących osób razem z wnioskodawcą,
 • we wniosku należy podać nr konta zarządcy budynku, na który będzie przekazywana należność za lokal mieszkalny oraz powierzchnię użytkową i mieszkalną lokalu,
 • w przypadku stwierdzenia dysproporcji pomiędzy złożonymi oświadczeniami, a ilością osób w lokalu wykazanym w aneksie czynszowym, może zostać zlecone przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, celem weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • razem z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy wnioskodawca może złożyć wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny

UWAGA! W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 roku.

W związku z powyższym, wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie spełniającej 3 poniższe warunki:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy lub ubiega się o dodatek mieszkaniowy (złożyła do UMK wniosek o dodatek mieszkaniowy),
 • wnioskodawca jest stroną umowa o sprzedaży energii elektrycznej (kopia umowy                o sprzedaży energii elektrycznej),
 • zamieszkuje lokal, do którego dostarczana jest energia elektryczna.

Limit zużycia energii elektrycznej

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych Kraków, ul. Stachowicza 18; Referat ds. Obsługi Mieszkańców Kraków, ul. Stachowicza 18 i os. Zgody 2, pn-pt 08:00-15:00.

Wysokość dodatku energetycznego

Obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc,
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.

Dodatkowe informacje

 • należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek i załączyć kopię umowy o sprzedaży energii elektrycznej,
 • wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny można złożyć razem ze wnioskiem o dodatek mieszkaniowy,
 • decyzja wydawana jest do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku,
 • we wniosku należy podać nr konta bankowego odbiorcy energii elektrycznej, w przypadku braku wskazania nr konta dodatek będzie wypłacany w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie,
 • dodatek energetyczny jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.