Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Kwartalniki "Hipoterapia"
Kwartalniki "Hipoterapia"
19 maja 2009
Poniżej prezentujemy spis dotychczasowych numerów.
 1. Bąkowska K., Ekologiczna terapia rodziny w hipoterapii, nr 4/93.
 2. Bąkowska K., Holistyczna koncepcja hipoterapii. Próba założeń teoretyczno - praktycznych, nr 1-4/94.
 3. Bierwald N., Gottwald A., Hipoterapia a leczenie schorzeń kręgosłupa u młodzieży, nr 3/92.
 4. Błeszyński J., Holistyczne ujęcie rehabilitacji dzieci na przykładzie turnusów organizowanych przez Fundację "Nadzieja" w Słupsku, nr 1-4/95.
 5. Calba M., Alkoholizm a terapia z koniem, nr 1-4/94.
 6. Commiotto G., Współpraca między lekarzem, hipoterapeutą i pacjentem (z punktu widzenia terapeuty), nr 2-3/93.
 7. Dawid E., Terapeutyczne efekty hipoterapii odnośnie do spastyczności u pacjentów z SM. Pierwsze wyniki, nr 2/92.
 8. Douglas D.R., Rola terapeutycznej jazdy konnej w nauczaniu specjalnym, nr 1-4/95.
 9. Frataer A., Jazda konna w psychoterapii, nr 3/92.
 10. Gadula E., Metody niekonwencjonalne w nowoczesnej rehabilitacji, nr 1-4/94.
 11. Gallardo M, Próba integracji społecznej na łonie natury, nr 1-4/94.
 12. Gąsiorowska B., Ceglińska R., Hipoterapia jako jedna z form zajęć rozwijających psychoru-chowo dzieci umysłowo upośledzone, nr 1-4/95.
 13. Grochmal S., Narodziny hipoterapii, nr 4/92.
 14. Hoeck E., Hipoterapia dla chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM) - wskazania, przeciw-wskazania, metodyka terapii, nr 4/93.
 15. Informacja o szkolenii hipoterapeutów (program), nr 4/93.
 16. Informacja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w sprawie kursów dla hipoterapeu-tów, nr 1(5)93.
 17. Jackowski M., Ryło T., Koń w hipoterapii, nr 1-4/94.
 18. Jaroszewicz R., Rola logopedy w terapii przy użyciu wierzchowca, nr 1-4/94.
 19. Jaroszewski M., Ruch hipoterapeutyczny w Rosji, nr 4/92.
 20. Jasiak P., Zastosowanie i próba oceny skuteczności hipoterapii w kompleksowej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, nr 2-3/93.
 21. Kassner R., Całoroczny Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych "Maryniec", 1-4/94.
 22. Kluwer B., Ruch psychomotoryczny. Obserwacje w hipoterapii, nr 1-4/95.
 23. Komisja Medyczna NARHA -USA, Normy środków ostrożności oraz przeciwwskazania do jazdy terapeutycznej w działalności ośrodków jazdy konnej, nr 1-4/95.
 24. Krause W., Terapia na koniu w ramach kuracji aktywnej, nr 3/92.
 25. Krupiński J., Hipoterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, nr 1-4/95.
 26. Krupiński J., Hipoterapia jako część kompleksowej terapii dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego - część II., nr 1-4/94.
 27. Krupiński J., Mózgowe porażenie dziecięce. Etiologia i obraz kliniczny, nr 1/90.
 28. Kujawa M., W kierunku humanistycznego modelu terapii dziecka w toku jazdy konnej, nr 4/92.
 29. Künzle U., Zaburzenia pochodzenia centralnego. Ćwiczenia koordynacji poprzez hipoterapię, nr 3/92.
 30. Kuprian W., Rola konia w gimnastyce leczniczej. W jaki sposób koń może przejąć rolę tera-peutyczną, nr 3/92.
 31. Lisiecka M., Obserwacje zachowań dzieci autystycznych w trakcie hipoterapii, nr 4/92.
 32. Lisiecka M., Klepacki M., Elementy hipoterapii z dziećmi autystycznymi. Obserwacje zacho-wań, nr 4/93.
 33. Listy do redakcji, Letnie turnusy rehabilitacyjne w 1995 roku, nr 1-4/95.
 34. Listy do redakcji, Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, nr 1-4/95.
 35. [de] Lubersac R., Psychoza a terapia przy pomocy wierzchowca, nr 1-4/94.
 36. Marciano G., Jestem. Być lub przejść do działania na koniu - postawa pasywna lub aktywna (tekst filmu), nr 1-4/94.
 37. Martin B., Osoby niepełnosprawne sensorycznie z zaburzeniami osobowości a terapia z wy-korzystaniem wierzchowca, nr 1-4/94.
 38. Materiał instruktażowy Kuratorium ds. Terapeutycznej Jazdy Konnej (Niemcy) - zapis filmu "Hipoterapia", nr 4/92.
 39. Martin B., Szpital dzienny Saneuve - Paryż - Francja (tekst filmu), nr 4/92.
 40. Matusiak L., Regulacje prawne i finansowe organizacji prowadzących działalność rehabilita-cyjną (hipoterapię) w krajach EWG, nr 4/92.
 41. Maźnicka-Maciaszek J., Hipoterapia w "Revicie", nr 1(5)93.
 42. Mokrzycki W., Hipoterapia w Rybniku (z listu do PTHip), nr 2-3/93.
 43. [von der] Mühlen H., Jazda konna w psychiatrii. Doświadczenie własnego "ja" jako przeży-cie, nr 3/92.
 44. Należyty M., Strumińska A., Rehabilitacja metodą hipoterapii dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, nr 1-4/94.
 45. Nemeczek-Boryczko A., Boryczko A., Hipoterapia dzieci najmłodszych, nr 1/90.
 46. Niemiecka Grupa Hipoterapii, Znaczenie terminologii oraz zmiany nazewnictwa RDI z punktu widzenia hipoterapii, nr 1-4/95.
 47. Nowogrodzki H., Program hipoterapii w Ośrodku rehabilitacyjnym Dzieci Niepełnospraw-nych we Włocławku, nr 4/92.
 48. Obara A., Hipoterapia jako metoda wspomagająca kinezyterapię w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - obserwacje, uwagi ogólne, nr 4/92.
 49. Olasińska A., Krupiński J., Wio koniku!, nr 4/93.
 50. Orkisz M., Hipoterapia na tle współczesnego podejścia do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, nr 4/92.
 51. Orkisz M., Hipoterapia jako część kompleksowej terapii dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego - część I., nr 1-4/94.
 52. Peterson E., Hipoterapia a pozapiramidalno-motoryczne zaburzenia ruchu. Neurofizjologicz-na koncepcja terapii poprzez gimnastykę leczniczą, nr 2/92.
 53. Pilc L., Sprawozdanie z realizacji programu "Hipoterapia" na turnusie rehabilitacyjnym Cen-trum Wyszkolenia Jeździeckiego Poznań - Wola 1-12.08.1992, nr 1(5)93.
 54. Pilc L., Lisiński P., Działalność i możliwość rehabilitacji konnej dzieci niepełnosprawnych na terenie m. Poznania, nr 4/92.v Polek P., Omówienie turnusu rehabilitacyjnego, połączonego z hipoterapią (ćwiczenia na ko-niu) w Modlnicy k. Krakowa, nr 1(5)93.
 55. Propozycje pracowni architektonicznej Fundacji "Hipoterapia", nr 2-3/93.
 56. Reide D., Hipoterapia z punktu widzenia ortopedii, nr 2/92.
 57. Reimer F., Dziesięć lat jazdy konnej w psychoterapii, nr 3/92.
 58. Rey M., Rola i zadania konia i instruktora hipoterapii, nr 1/90.
 59. Rey M., Dobór i wyposażenie konia do hipoterapii, nr 4/92.
 60. Rey M., Siodła do rehabilitacji (artykuł reklamowy), nr 2-3/93.
 61. Rommel W., Hipoterapia, nr 3/92.
 62. Sahraoui R., Kuc - "narzędzie techniczne", nr 1-4/94.
 63. Scheidacker M., Terapeutyczna jazda konna w psychiatrii. Myśli tyczące treści i zaszerego-wania, nr 2-3/93.
 64. Scheidacker M., Elementy psychologii głębi i aspekty analityczne jazdy konnej, nr 4/93.
 65. Schoonheyt F., Hipoterapia w szpitalu psychiatrycznym, nr 1-4/94.
 66. Shkedi A., Dopływ bodźców sensorycznych poprzez jazdę konną, nr 1-4/95.
 67. Smolak W., List prezesa Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, nr 4/92.
 68. Smolak W., Hipoterapia - tak. Ale jaka?, nr 2-3/93.
 69. Smolak W., Ruch hipoterapeutyczny w Polsce, nr 1-4/94.
 70. Solecka-Szpejda I., Hipoterapia - historia, doświadczenia własne, przyszłość, nr 1-4/94.
 71. Solecka-Szpejda I., Hipoterapia w leczeniu schorzeń narządów ruchu u dzieci, nr 4/92.
 72. Specjalne wyposażenie do hipoterapii. Materiały instruktażowe NARHA, nr 2-3/93.
 73. Sprawozdanie z kursu hipoterapii w Bydgoszczy, nr 1(5)93.
 74. Statut Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, nr 1(5)93.
 75. Staruß I., Specyfika oddziaływania hipoterapii w porównaniu z konwencjonalną gimnastyką leczniczą, nr 4/93.v
 76. Staruß I., Zasady działania hipoterapii i jej miejsce w gimnastyce leczniczej, nr 2/92.
 77. Staruß I., Metodyka gimnastyki leczniczej na koniu, nr 1(5)93.
 78. Tarnov A., Propozycje dokumentacji wyników leczenia hipoterapeutycznego, nr 3/92.
 79. Tarnowski D., Neurofizjologiczne metody rehabilitacji dzieci z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym, wdrażane do hipoterapii, nr 1-4/95.
 80. Tauffkirschen E., Właściwy dosiad na koniu - podstawą skuteczności hipoterapii, nr 2/92.
 81. Wanzek L., Dokumentacja efektów hipoterapii (w Ośrodku Pomocy Dzieciom poprzez Tera-peutyczną Jazdę Konną e.V. Ludwigshafen), nr 2-3/93.
 82. Winnesheidt J., Terapeutyczna jazda konna z dziećmi autystycznymi, nr 2-3/93.
 83. Wolska D., Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej, nr 1-4/95.
 84. Zielińska E., Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Słupsku, nr 1-4/95.