Pomagam
Grant na Fort!
24 lipca 2018
Z ogromną radością informujemy, że udało nam się zdobyć grant na rewaloryzację naszego Fortu 52 1/2 S. Dostaliśmy pełne dofinansowanie w kwocie 4631077,72 zł.
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego . Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Dotyczy: Rewaloryzacja fortu 52 1/2 s "Skotniki" (Sidzina) poprzez remont i przebudowę dawnego bloku koszarowo-bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną